Vätefluorid

Hur utförs mätning av vätefluorid (HF)?

Vanligen görs mätningar av HF inom avfallsförbränning, men det kan även förekomma inom viss tillverkningsindustri. Absorptionslösningen som används är 0,1M NaOH. Syran HF löses i vattenlösning men behöver lite högre pH enligt standardmetoden. Jonerna hålls sedan i lösningen fram till analys med jonkromatografi.

HF(g) + Na+ + OH à  F + Na+ + H2O

HCl(g) + OH à Cl + H2O

Vilka enheter är vanliga vid redovisning av fluorid?

Analyssvaret kommer som fluorid, mg/l, vilket räknas mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i mg HF/m3ntg.

Våtkemiska mätningar

LÄS MER

Mätning av väteflourid

Print Friendly, PDF & Email