Svaveldioxid & svaveltrioxid

Hur utförs mätning av svaveldioxid (SO2) och svaveltrioxid (SO3)?

Vanligen görs mätningar av SO2 och SO3 inom massaindustri, sulfitbruk och avfallsförbränning men ibland även inom andra verksamhetsområden. Absorptionslösningen består av 0,3% H2O2. Svaveldioxiden reagerar i två steg, först med vatten och sedan oxideras den av väteperoxiden till sulfat, SO42-, som sedan hälls i lösning fram till analys med jonkromatografi.

 

SO2(g) + H2O à  2H+ + SO32-

SO32- + H2O2 + 2H+ à SO42- + H2O + 2H+

Vilka enheter är vanliga vid redovisning av svaveldioxid och svaveltrioxid?

Analyssvaret kommer som sulfat, mg/l, vilket räknas om till svaveldioxid och divideras mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i mg SO2/m3ntg eller ppm SO2. I många fall så föreligger ett villkor som svavel, S, och inte svaveldioxid, SO2, vilket medför en extra omräkning då syret, O2, måste räknas bort.

Vanliga enheter som svavel ofta redovisas i är: mgSO2/m3ntg, kg SO2/h, kg S/h, kg SO2/ton, kg S/ton och mg S/MJ.

Om krav att använda SRM-metod inte finns kan som alternativ till SRM-metoden erbjudas att analysera svavel som totalhalt där fler möjliga källor till svavel tas hänsyn till utöver SO2. Då används istället en metodik med ICP-AES. Detta är dock inte en standardreferensmetod som normalt sett används vid emissionsmätningar och den är ej ackrediterad.

Våtkemiska mätningar

LÄS MER

Mätning av Svaveldioxid och svaveltrioxid

 

Svaveldioxid och svaveltrioxid utsläppsmätningar

Print Friendly, PDF & Email