Metaller

Hur utförs mätning av Metaller (Me)?

Metaller mäts först och främst inom avfall- och samförbränning och de vanligast förekommande är Kadmium (Cd), Tallium (Tl), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bly (Pb), Krom (Cr), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Mangan (Mn), Nickel (Ni), Vanadin (V) och Zink (Zn). Utöver dessa går en mängd metaller att tilläggsbeställa. Absorptionslösningen som används är 3% H2O2 & 1M HNO3. Vid denna mätning används även ett filter för att fånga partikelbundna metaller. De lösta och partikelbundna metaller som passerar filtret oxideras vid behov till vattenlösliga katjoner och behålls i lösning med hjälp av salpetersyra. Analys sker sedan med ICP-AES eller ICP-MS.

Cu(s) + H2O2 + 2H+ à Cu2+ + 2H2O

3Cu(s) + 2NO3 + 8H+ à 3Cu2+ + 2NO + 4H20

Vilka enheter är vanliga vid redovisning av metaller?

Analyssvaren från filtret kommer som µg/prov och från absorptionslösningen som µg/l. Dessa räknas sedan mot mängd rökgas som dragits genom filter/lösning för att få att svar i µg/m3. Resultat från filter och absorptionslösning redovisas både separat och sammanslaget, vilket vanligtvis normeras till 6- eller 11 vol-% O2.

Våtkemiska mätningar

LÄS MER

Mätning av metallpartiklar i utsläpp

Print Friendly, PDF & Email