Kvicksilver

Hur utförs mätning av Kvicksilver (Hg)?

Kvicksilver mäts oftast inom avfallsförbränning och på krematorier. Absorptionslösningen som används är en sur 2%-ig permanganatlösning (11,5g KMnO4 i 500 ml 10% H2SO4). Kvicksilvret oxideras till vattenlösliga katjoner och behålls i lösning med hjälp av svavelsyra. Analys sker sedan med FIMS.

5Hg(s) + 2MnO4 + 16H+ à 5Hg2+ + 2Mn2+ + 8H2O

Vilka enheter är vanliga vid redovisning av kvicksilver?

Analyssvaren kommer som Hg, µg/l, vilket räknas mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i µg/m3, vilket vanligtvis normeras till 6- eller 11 vol-% O2.

Våtkemiska mätningar

LÄS MER

Kvicksilver mätning i utsläpp

Print Friendly, PDF & Email