Ammoniak (NH3)

Hur utförs mätning av ammoniak (NH3)?

Vanligen så görs mätningar av NH3 på förbränningsanläggningar. Ammoniak fungerar som reningssystem för NOx. Absorptionslösningen som används är 0,005M H2SO4. Ammoniaken tar upp en proton från svavelsyran och bildar då en ammoniumkatjon som sedan hålls i lösning fram till analys med spektrofotometrisk metodik.

NH3(g) + H+ à  NH4+

Vilka enheter är vanliga vid redovisning av ammoniak?

Analyssvaret kommer som ammonium, mg/l, vilket räknas om och vägs mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i mg NH3/m3ntg. En annan vanlig enhet som ammoniak ofta redovisas i är mg NH3/MJ.

Våtkemiska mätningar

LÄS MER

Mäta utsläpp av ammoniak

Print Friendly, PDF & Email