Våra tjänster

Våra miljötjänster

EMISSIONSMÄTNINGAR

När vi genomför utsläppsmätningar i industrier och anläggningar gör vi sk. villkorskontroller, jämförande mätningar (NOx-mätning), halvårsmätningar, garantiprovmätningar och kalibreringsmätningar. Detta för att säkerställa att era utsläpp följer lagen.

MILJÖRÅDGIVNING

Vi utför även rådgivande tjänster som t.ex. periodiska besiktningar/miljöbesiktningar (verksamhetsgenomgång) och andra kontroller gällande utvecklingsprojekt (Research & Development).

För att det ska vara enklare att förstå hur vi sätter ihop skräddarsydda paket till våra kunder presenteras våra tjänster i tre steg:

Steg 1: Först bestäms vilken typ av miljömätning som ska utföras av nedan åtta valmöjligheter
Steg 2: Därefter definieras exakt vilka parametrar som ska mätas
Steg 3: Slutligen visas exempel på några vanligt förekommande paket som upphandlas

VILLKORSKONTROLL PÅ
STORA ANLÄGGNINGAR

Vi kontrollerar att utsläppsvillkoren i SFS 2013:252 gällande stora förbränningsanläggningar efterlevs. Utsläppsanalyser av t.ex. askor, kondensat och bränslen kan också ingå.

PERIODISK BESIKTNING

Inte emissionsmätning utan verksamhetsgenomgång med bolagets företrädare och tillsynsmyndighet. Punkter som bedöms är kontrollprogram, miljörapport, organisatoriskt ansvar, kunskapskrav och riskbedömning.

HALVÅRSMÄTNING

Vi kontrollerar efterlevnad av villkor i SFS 2013:253 (HF, dioxin och metaller) gällande avfall- och samförbränningsanläggningar.

RESEARCH &
DEVELOPMENT

Kontroll av emissioner till utvecklingsprojekt eller utredningar.

Behöver du hjälp? Kontakta oss gärna för förfrågningar, offert
eller annat som är angeläget.

RING OSS

KONTAKTA OSS

VAL AV PARAMETRAR

När kunden bestämt typ av utsläppsmätning (enligt föreliggande lagkrav) är nästa steg att definiera vilka parametrar som emissionsmätningen ska omfatta. För vissa parametrar genomförs mätning kontinuerligt och det finns möjlighet att se variationer på sekundnivå. Andra parametrar med manuell provtagning redovisas som medeltal över mätperioden. Exempel på vanliga mätperioder är 30, 60 eller 120 min.

Ackrediterade parametrar

Parameter

Enhet

Standard

Flöde

(m³/tidsenhet)

Fukthalt/ånga

(% fukt)

Temperatur

(° C)

Syre

(% O₂)

Koldioxid

(% CO₂)

Kolmonoxid

(ppm CO)

Kväveoxider

(ppm NO + NO₂ = NOx)

Svaveldioxid

(ppm SO₂)

Lustgas

(ppm N₂O)

Organiskt kol

(ppm TOC)

Metan

(ppm CH4)

(µg/m³ ’specifika’)

(ppm SO₂ våtkemisk)

Oljeaerosoler

(mgC/m³ kolväte)

Biogen CO₂

(%-andel biogen/fossil)

Dioxiner

(ng/m³ TCDD)

PCB

(ng/m³ PCB)

PAH

(µg/m³ PAH)

Klicka på en parameter för att läsa mer

Ackrediterade beräkningar/utvärderingar

Parameter

Enhet

Ej ackrediterade parametrar

Parameter

Enhet

(mg/m³)

Cyanid

(mg/m³)

Isocyanater

(µg/m³ TDI TDA m.fl.)

Akrylamid

(mg/m³)

Organiska sulfider

(ppm ’specifika’)

Svavelväte

(ppm H₂S)

Dimetyletanolamin

(mg/m³ DMEA)

VOC screening

(µg/prov ’specifika’)

SVOC screening

(µg/prov ’specifika’)

Klorerade fenoler

(µg/m³ KF)

Klorerade bensener

(µg/m³ KB)

pil

Klicka på en parameter för att läsa mer

EXEMPEL PÅ VANLIGA EMISSIONSMÄTNINGAR

Nedan kan du se några vanliga exempel på emissionsmätningar – sk. färdiga paket som följer lagkraven och upphandlas av våra kunder. Dessa paketexempel är mycket vanliga vid emissionsmätningar inom el- och fjärrvärmeproduktion. Det kan handla om garantiprov på nya biopannor, periodiska utsläppsmätningar, stoftmätningar inom tillverkningsindustrin eller mätningar och villkorsmätningar för gasturbiner och krematorier.

Ex. 1 GARANTIPROV NYBYGGD BIOPANNA

Stoft (mg stoft/m3)
Syre (% O2)
Koldioxid (% CO2)
Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)
Bränsleprov, kondensatprov och askprover kan också tas ut för vidare analys.

Ex. 2 HALVÅRSMÄTNING AVFALLSANLÄGGNING

Vätefluorid (ppm HF)
Dioxiner (ng/m3 TCDD)
Kvicksilver (µg/m3 Hg)
Metaller (µg/m3 ’specifika’).
Utförs enligt NFS 2013:253

Ex. 3 VILLKORSKONTROLL TILLVERKNINGSINDUSTRI

Stoft* (mg stoft/m3)
Oljeaerosoler (mgC/m3 kolväte)
Flöde (m3/tidsenhet).
* ackrediterad metallanalys av stoft vid stoftmätning är möjligt

Ex. 4 PAPPERSBRUK (QAL2)

Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)
Svaveldioxid (ppm SO2)
Organiskt kol (ppm TOC)
Stoft (mg stoft/m3)
Syre (% O2)
Fukthalt/ånga (% fukt)

Ex. 5 VILLKORSKONTROLL /JMF MÄTNING GASTURBIN

Flöde (m3/tidsenhet)
Temperatur (° C)
Syre (% O2)
Koldioxid (% CO2)
Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)

Ex. 6 AST PÅ OLJEPANNA

Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)
Syre (% O2)
Fukthalt/ånga (% fukt)

Ex. 7 VILLKORSKONTROLL VID KREMATORIUM

Kvicksilver (µg/m3 Hg)
Stoft (mg stoft/m3)
Syre (% O2)
Koldioxid (% CO2)
Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)
Flöde (m3/tidsenhet)

Ex. 8 ORGANISKA SULFIDER PAPPERSBRUK

Organiska sulfider (ppm 'specifika')
Svavelväte (ppm H₂S)
Flöde (m3/tidsenhet)

Arbetsmetod

Så jobbar vi

Förarbete inför exempevis luftanalys, rökgasmätning och miljörapport

1. Förarbete

Val av mätningstyp och mätparametrar

Planering för miljömätning/miljöanalys av stoftmätning, emissionsmätning, rökgasmätning, luftemissioner och nox

2. Planering

Mätplan, utrustning och provmaterial förbereds.

Fältarbete innebär att våra miljökonsulter bland annat utför rökgasmätning, miljömätning, luftemissionsmätning och luftanalys

3. Fältarbete

Rökgasmätning äger rum enligt upprättad mätplan.

Våra miljökonsulter analyser proverna av stoftmätningar, emissionsmätningar, rökgasmätningar, luftemissioner och nox mm

4. Analys

Insamlad data analyseras, behandlas och kontrolleras.

Rapporteringen av luftanalys, rökgasmätning, miljömätning, emissionsmätning och nox mm levereras som PDF

5. Rapportering

Slutrapport i PDF format levereras till kund.

Väljer du ILEMA så väljer du en miljöpartner med förstklassig mätutrustning, gedigen kompetens och högsta kvalitet i alla uppdrag. Från första kontakt till planering, genomförande och slutrapportering. Som kund är du hela tiden informerad om status, utfall och eventuella avvikelser som kan uppkomma under arbetets gång.

Vår ambition är att försöka optimera och effektivisera mätrutiner så långt det är möjligt och önskvärt, med minst lika bra precision och kvalitet. Det har emellanåt visat sig vara inledande rådgivningen som bidragit till både kostnadsbesparande och kvalitetshöjande effekter. Något som har uppskattas av våra uppdragsgivare. Välj ILEMA för prisvärda och noggranna mätningar av luftutsläpp/emissioner!